Základní informace

Provozní doba:

6.00 – 19.30 hod. každý pracovní den

Docházka dětí:

½dne – nejméně 3 hodiny denně, 1 den – 5 a více hodin denně

Příchod dítěte:

Do 8 hodin

Vyzvedávání dítěte:

Po obědě – 12:15 – 12:30 hod.

Po odpočinku – od 14:30 hod.

Naším cílem je podporovat všestranný rozvoj dítěte. Respektujeme osobnost dítěte a podporujeme jeho přirozenou zvídavost. Denní harmonogram, který je součástí Vnitřních pravidel DSR, je nosnou osou celého dne.

Vycházíme z toho, že se dítě učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Plán výchovy a péče chápeme jako cílevědomý plánovaný proces, kde jsou vyvážené aktivity spontánní i řízené. Didaktické činnosti dítěti nabízíme přímo nebo nepřímo, motivujeme tak, aby se dítě mohlo aktivně činnosti účastnit a mohlo ji prožít, nenabízíme jen hotové poznatky.

1. Výchovný obsah

Plán výchovy a péče v DSR je rozdělen do integrovaných bloků. Obsahově kopíruje Rámcový vzdělávací program pro mateřské školy. Respektuje střídání čtyř ročních období, svátky a tradice.

Z integrovaných bloků Plánu výchovy a péče vycházíme při tvoření Třídního plánu výchovy a péče. Třídní plán upravujeme v průběhu roku s ohledem na schopnosti, vědomosti, dovednosti a zájem docházejících i nově příchozích dětí, dále také k aktuálním událostem doma i ve světě.

2. Cíle

  • Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu.
  • Rozvíjet dítě a jeho schopnosti.
  • Osvojovat si základní hodnoty, na nichž je založena naše společnost.
  • Podporovat mezigenerační vazby.
  • Získat osobní samostatnost.
  • Podpořit dítě v radosti ze hry a zvládnutého.

3. Spolupráce s rodiči

Ve vztazích mezi pečujícími osobami a zákonnými zástupci se snažíme o vytváření ovzduší důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat. S rodiči konzultujeme prospívání jejich dítěte, jeho pokroky ale i případné problémy. Pečující osoby nezasahují do života a soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. 

4. Materiální podmínky

Prostorové podmínky splňují antropometrické a hygienické požadavky pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Herna je uzpůsobena skupinovým i individuálním činnostem dětí. Nabízí možnost odpočinku a volné hry. Didaktické hračky, výtvarné materiály aj. jsou pro děti volně dostupné v pestré nabídce a dostatečném množství. Pro pohybové hry a cvičení využíváme hernu a přilehlé prostory společenského a relaxačního sálu, které podporují kvalitní fyzický rozvoj dětí.

5. Venkovní prostory

K pobytu venku využíváme hřiště DSR. Další dětská hřiště jsou v docházkové vzdálenosti. Prostředí Dobré Vody nabízí mnoho možností procházek a výletů do volné přírody. Hřiště DSR je oploceno a vybaveno hracími prvky. Nabízíme zde dětem zájmové koutky, klidové zóny, prostor pro volnou hru i pohyb. Děti mají možnost získat osobní environmentální zkušenosti díky umístění hřiště v lesoparku i péčí o naše záhonky.

6. Životospráva

Denní řád DSR je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí a jejich různorodý věk. Střídá se volná hra, výchovná činnost a doba odpočinku. Stravu připravuje stravovací provoz Domova pro seniory Dobrá Voda. Jídelníček sestavuje poradce pro výživu ve spolupráci s vedoucí DSR.

Další možnost stravování je donesená strava, za kterou zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

7. Psychosociální podmínky

Prostřednictvím hry, která je v předškolním věku základní činností při seznamování dítěte s okolním světem, klademe důraz na vytváření psychosociálních podmínek. Dítě získává zkušenosti svým prožitkem, tedy spontánně. Hybnou silou pro zájem na hře je jeho vnitřní motivace.

8. Adaptační program

Adaptační program chápeme jako cílený soubor každodenních činností, které formou hry pomáhají dítěti plynule přejít z domácího prostředí do kolektivu. V rámci adaptačního cyklu zařazujeme celodenní program a začleňujeme jej zpravidla až po tom, co se dítě seznámí s prostředím DSR. Osvojí si režim dne a přijme pečující osoby jako autority. Tehdy může vyjadřovat určité známky spokojenosti či nespokojenosti Jednotlivé hry a činnosti vycházejí z aktuálního složení dětí na příslušný školní rok.