Kritéria pro přijímání dětí do Dětské skupiny Rybičky pro školní rok 2024/2025

1. Zákonný zástupce (dále jen rodič) dítěte doloží doklad o existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče, denní formě studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče o zaměstnání nebo o povinnosti rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle jiného právního předpisu. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny.

2. Věk dítěte při zahájení docházky je minimálně 1 rok. 

3. Dítě je schopno samostatné chůze. 

4. Dítě je schopno dlouhodobého odloučení od rodiče. 

5. Rodič doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, a to včetně dokladu, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikace. 

6. Jeden z rodičů je zaměstnancem Domova pro seniory Dobrá Voda po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny. 

7. Pravidelná celodenní docházka dítěte (min. 5 hod.). 

8. Sourozenec v dětské skupině při zahájení docházky do dětské skupiny. 

9. Pravidelná půldenní docházka dítěte (min. 3 hod.). 

10. Nepravidelná docházka dítěte. 


Při rovnosti splněných podmínek rozhoduje datum podané žádosti a požadavek data zahájení docházky. 

Dítě se přijímá do dětské skupiny na jeden školní rok nebo po dobu trvání pracovněprávního vztahu s Domovem pro seniory Dobrá Voda. 

Termín ukončení zápisu školního roku 2024/2025, je 31.března roku 2024. 

Dítě může být přijato i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita a podmínky dětské skupiny.